Inováciami k zvýšeniu
konkurencieschopnosti
na trhu práce.

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt.
Dátum začatia a ukončenia projektu: 08/2018-07/2021

O projekte

Názov projektu: Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce, akronym: INOKVAL.

Hlavný cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti zamestnancov a mladých ľudí prostredníctvom prehĺbenia znalostí v riadení inovácií a podnikateľských zručností pre potreby trhu práce 21. storočia.

Celková dĺžka realizácie projektu: 36 mesiacov

Popis vzdelávacej aktivity: Vzdelávanie v oblasti inovačných a podnikateľských zručností

Špecifikácia cieľovej skupiny:

  • zamestnanci
  • mladí ľudia do 25 rokov
  • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
  • samostatne zárobkovo činné osoby

Ukazovatele projektu:

  • počet účastníkov zapojených do aktivít: 144
  • počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu: 134