Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV UPLATŇOVANÉHO OD 25. MÁJA 2018, PODĽA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. OOCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ÚČINNOM OD 25.5.2018 A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obchodná spoločnosť Inovitum, s.r.o., Riečna 526/53, 010 04 Žilina, IČO: 47539691 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) osobné údaje spracúva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spočíva v tom, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorou je dotknutá fyzická osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, viazaná a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy a v tom, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na základe, ktorý je stanovený v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) Nariadenia v práve Slovenskej republiky vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa – napríklad zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, predpisov daňového práva, procesných kódexov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a predpisov trestného práva a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Právnym základom spracúvania pre účely spracovania súhrnných výstupných materiálov, tvorbu propagačných materiálov, informovaní o uskutočnených seminároch/aktivitách a vo vypracovaných výstupných materiáloch zverejnených na webových sídlach spravovaných prevádzkovateľom, zapojenia do školení a za účelom zasielam informácií o projekte a školeniach je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené konkrétne účely. Pri spracúvaní osobných údajov na základe vyjadrenia súhlasu má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktoré môže realizovať rovnakým spôsobom ako súhlas udelila, súčasne má možnosť súhlas odvolať aj prostredníctvom formulára dostupného na web stránke prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa jej zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Účelom spracúvania údajov je aj plnenie práv a povinností plynúcich zo zmluvy a to na obdobie trvania zmluvy a práv, povinností a záväzkov plynúcich zo zmluvy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa na obdobie plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a v prípade spracúvania údajov na základe udeleného súhlasu výlučne na obdobie trvania tohto súhlasu – najviac však na 5 rokov od ukončenia projektu – Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce.

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu meno a priezvisko, prípadne akademický titul a v prípade zmluvného vzťahu v rozsahu identifikácie osoby ako zmluvného partnera – akademický titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, v prípade podnikateľa IČO, DIČ, IČ DPH, osobitne pre potreby plnenia zmluvy aj emailovú adresu, bankové údaje dotknutej osoby, ktoré údaje sú nevyhnutné preto, aby mohol vzniknúť zmluvný vzťah a aby zmluvné strany mohli uplatňovať svoje práva a plniť svoje povinnosti z tohto zmluvného vzťahu. Pre účely prezentácie činnosti na základe vyjadrenia súhlasu prevádzkovateľ spracúva akademický titul, meno a priezvisko, trvalú a poštovú adresu, emailovú adresu, telefóne číslo, prihlasovacie údaje na web stránku prevádzkovateľa, IP adresu a súbory cookies.

Kategóriami príjemcov spracúvaných osobných údajov sú:

 •   projektový manažér, finančný manažér, administratívni pracovníci a lektori prevádzkovateľa zabezpečujúci implementáciu projektu,
 •   projektové a finančné orgány poskytovateľa NFP zabezpečujúce implementáciu projektu,
 •   správca webhostingu
 •   orgány vykonávajúce finančnú kontrolu a audit projektu,
 •   široká verejnosť prostredníctvom foto a video dokumentácie zverejnenej na internetovej stránke prevádzkovateľa, resp. na profiloch sociálnych sietí a prostredníctvom iných nástrojov publicity projektu, v prípade spracúvania údajov na základe udeleného súhlasu,
 •   orgány činné v trestnom konaní, súdy Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, získať prístup k týmto osobným údajov a informácie o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ak je to možné aj predpokladanú dobu uchovávania, existencii práva požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti takému spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu a o existencii

automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania avtakom prípadezmysluplné informácie o použitom postupe. Dotknutá osoba tak môže učiniť na dostupnom formulári.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má právo požadovať bezodkladnú opravu a doplnenie neúplných údajov, bezodkladné vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, ak dotknutá osoba odvolá vyjadrený súhlas, ak namieta proti spracovaniu, ak sa údaje spracúvajú nezákonne, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti podľa práva únie alebo práva členského štátu a žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov ato prostredníctvom na web stránke prevádzkovateľa dostupnom formulári. Prevádzkovateľ je každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania povinný oznámiť každému príjemcovi osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá oba má napokon právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania vrozsahu vakom súvisí spriamym marketingom aprávo na to, aby sa na ňu nevzťahovaloautomatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Inovitum, s.r.o.

Riečna 526/53 010 04 Žilina

VEC: ODVOLANIE SÚHLASU A ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY

Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Adresa:
Email:

…………………………………. …………………………………. …………………………………. ………………………………….

Zaškrtnite a vyplňte predmet žiadosti:

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Týmto odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely prezentácie činnosti a marketingu.

 • ☐  Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
  • ☐  Ako dotknutá osoba žiadam potvrdenie o tom, či spracúvate moje osobné údaje.
  • ☐  Ako dotknutá osoba žiadam získať prístup k osobným údajom, ktoré o mne spracúvate a tieto informácie:
   • ☐  účely spracúvania
   • ☐  kategórie dotknutých osobných údajov
   • ☐  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
   • ☐  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
   • ☐  existencia práva požadovať opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu
   • ☐  právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   • ☐  ak osobné údaje nezískali od dotknutej osoby akékoľvek dostupné informácie pokiaľ ide o ich zdroj
   • ☐  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v takom prípade zmysluplné informácie o použitom postupe ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu
 • ☐  Právo na opravu
  Ako dotknutá osoba žiadam opraviť nasledovné údaje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ako dotknutá osoba žiadam doplniť nasledovné údaje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ☐ Právo na vymazanie („zabudnutie“)

Žiadam, aby ste o mne naďalej nespracúvali a vymazali nasledovné údaje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ☐ Právo na obmedzenie spracúvania

Žiadam o obmedzenie spracovania nasledovných osobných údajov: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, nasledovným spôsobom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. pretože ide o jeden z týchto prípadov:

 • ☐  napádam správnosť údajov
 • ☐  spracúvanie je protizákonné, namietam proti vymazaniu a miesto toho žiadam obmedzenie ich použitia
 • ☐  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • ☐  ako dotknutá osoba som namietal voči spracúvaniu a žiadam o obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad mojimi oprávnenými záujmami ako dotknutej osoby

Právo na prenosnosť údajov
☐ žiadam získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom

a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi na emailovú adresu: …………………………………………………………………………………………………………………………………, ak:

 • ☐  sa spracúvanie zakladá na vyjadrenom súhlase
 • ☐  sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami novému prevádzkovateľovi:…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Právo namietať
Vznášam námietku z dôvodu týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu nasledovných osobných údajov:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
spracúvaných:

☐ pre splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

 • ☐  na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takými záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva aslobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov
 • ☐  spracúvané na účely priameho marketingu Oprava, doplnenie, výmaz a obmedzenie spracúvania bude oznámené každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté. Dňa ……………… v …………………………….. ………………………………………………………. podpis dotknutej osoby