Aktivity projektu

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia „Vzdelávania v oblasti inovačných a podnikateľských zručností“.

Ide o vzdelávanie, absolvovaním ktorého sa zvýši uplatnenie účastníkov v ich pracovnom živote ako inovátorov, manažérov ako aj osôb, ktoré sa budú venovať vlastnému inovačnému podnikaniu.

Vzdelávací program sa zameriava na účastníkov s nízkou až strednou úrovňou znalostí v riadení inovačných a podnikateľských projektov a zároveň s vysokou motiváciou na rozbeh vlastného podnikania založenom na uplatnení svojich nápadov.

Počas 72 hodín vzdelávania sa naučíte praktické základy z nasledujúcich tém z najdôležitejších častí rozvoja inovatívnych nápadov a podnikania.

Štruktúra vzdelávania

Vzdelávací program sa skladá z troch logicky na seba nadväzujúcich modulov:

Vzdelávací modul 1: NÁPAD, kde si účastníci prostredníctvom rôznych metód a prístupov vygenerujú vlastné podnikateľské a inovatívne nápady a overia si ich prostredníctvom praktických príručiek.

Vzdelávací modul 2: PRODUKT, kde sa účastníci naučia vytvoriť prototyp produktu, otestovať ho na trhu so skutočnými zákazníkmi, vytvoria si biznis model a naučia sa rozbehnúť firmu od základov. Počas vzdelávania dostanú hlbšie základy z jednotlivých oblastí podnikania a riadenia inovácií, ako biznis model, prototypovanie a MVP, marketing, predaj, financie, základy účtovníctva.

Vzdelávací modul 3: BIZNIS, kde sa účastníci naučia riadiť svoj začínajúci biznis s ohľadom na obmedzené zdroje, najmä finančné a personálne. Naučia sa aj ako a kedy si majú založiť firmu, ako hľadať investorov a obchodných partnerov, ako im prezentovať svoj projekt, ako hľadať ľudí do tímu, ako riadiť tím, ako určovať priority, ako si riadiť cash flow firmy.

Popis jednotlivých modulov:

 1. Generovanie inovatívnych nápadov
  • Význam inovácií v malom a strednom podnikaní.
  • Rozvoj inovatívnych nápadov a typy inovácií.
  • Prístupy a praktické návody k rozvoju inovatívnych nápadov.
  • Druhy podnikateľských organizácií a typy biznis modelov.
  • Digitálna revolúcia a potenciál využitia digitálnej ekonomiky pre malé a stredné podniky.
  • Ideation – praktická časť tvorby inovatívnych nápadov.
 2. Analýza trhu a validácia nápadu
  • Prezentácia inovatívneho nápadu a získavanie spätnej väzby od účastníkov.
  • Overenie nápadu medzi potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom novodobých prístupov.
  • Význam analýzy konkurencie a trhu pri overovaní potenciálu uplatnenia nápadov na trhu.
  • Formulácia problému a overenie dôležitosti trhového problému, ktorý účastníci riešia.
 3. Business modelovanie a tvorba biznis modelu canvas (BMC)
  • BMC ako nástroj pre vytvorenie štruktúry podnikateľského (biznis) plánu.
  • Každý účastník vypracuje vlastný BMC a overí jeho relevanciu medzi účastníkmi.
  • Prezentácia čiastkových výstupov pred lektormi a účastníkmi.
 4. Design thinking a prototypovanie
  • Dôležitosť metodológie design thinking (využívaná za účelom vytvárania nápadov a zlepšenia služieb, produktov, procesov) pre rozvoj nápadov.
  • 5 štádií v procese design thinkingu: 1. Empatia (Empathize) 2. Definovanie (Define) 3. Vytváranie nápadov (Ideate) 4. Prototypovanie (Prototype) 5. Testovanie (Test).
  • Rozdiel medzi design thinkingom a kritickým myslením.
  • Vysvetlenie GV Modelu alebo MVS Modelu v skratke.
  • Sprint Story k obom modelom, výber vhodnejšieho modelu.
  • Význam rýchlosti a agilného vývoja pri rozvoji nápadov.
 5. Marketing a branding
  • Význam segmentácie potenciálnych zákazníkov, positioningu a targetingu.
  • Stanovenie cieľov komunikácie.
  • Identifikovanie obsahu (posolstva), ktorý bude šírený naprieč kanálmi.
  • Definovanie marketingových kanálov na oslovenie zákazníkov s ohľadom na positioning produktov.
  • Budovanie vzťahov so zákazníkmi a dôležitosť vzťahov pri budovaní biznisu.
  • Dôležitosť brandingu pri rozbehu podnikania s potenciálom globálnej expanzie.
  • Vhodné nastavenie rozpočtu s ohľadom na obmedzené zdroje.
 6. Predaj a networking
  • Identifikovanie distribučných a predajných kanálov.
  • Dôležitosť priameho predaja a predajné taktiky.
  • Formulovanie predajných argumentov a odbúravanie námietok.
  • Základy formulovania efektívnych predajných emailov, telefonátov.
  • Prístupy k tvorbe relevantnej databázy potenciálnych zákazníkov.
  • Výber vhodného CRM systému.
  • Väzba medzi networkingom a úspechom v biznise a predaji.
  • Vplyv GDPR na priamy predaj.
 7. Financie, typy investorov a investícií
  • Získavanie financií na rozbeh biznisu.
   Delenie investícií a zdroje ich získania (venture capital, crowdfunding, crowdinvesting, biznis angel investment…).
   Spôsoby prezentácie projektu investorom.
   Hľadanie správnych investorov.
 8. Nástroje na rozbeh podnikania
  • Základy práce s programom Canva.
  • Projektový manažment, úvod, stanovenie priorít, definovanie Sprintov, agilné projektové riadenie, nástroje.
  • Kolaboračné nástroje.
  • Nástroje na tvorbu a distribúciu obsahu.
  • Nástroje na tímovú komunikáciu.
  • Nástroje na neustále vzdelávanie sa.
 9. Prezentačné zručnosti a prezentácia pred investormi
  • Typy prezentácií v podnikaní.
  • Tvorba tzv. investor pitch.
  • Prezentovanie investor pitch.
 10. Tvorba biznis zámeru a jeho prezentácia
  • Dôležitosť biznis zámeru.
  • Odovzdanie vypracovaného biznis zámeru.

Lektori:

Ing. Anna Závodská, PhD., MBA pôsobí ako poradca pre investorov rizikového kapitálu, Chief International Officer v spoločnosti BeeSafe, vedúca inkubátora vo Výskumnom centre, senior lektorka celouniverzitného predmetu Startup Program na Žilinskej univerzite. Je aktívna výskumníčka a členka prestížneho ERA (European Research Area) tímu. Je odborníkom na písanie návrhov projektov, hľadanie správnych schém financovania a partnerov a komercializáciu výsledkov výskumu. Má dlhoročné skúsenosti ako konzultant pri rozvoji a raste podnikania (napr. pre firmy Kros, Entrebridge, Strape, Inoby, Korex, atď.). Je jedným z lídrov žilinského startup ekosystému, založila iniciatívu Startupisti, pomocou ktorej pomáha nádejným podnikateľom rozvíjať ich myšlienky. Zorganizovala množstvo podujatí na podporu podnikania začínajúcich a existujúcich podnikateľov, ako napr. Startup Weekend Žilina, Rails Girls a iné. Spolupracovala na zaujímavých projektoch týkajúcich sa inovácií a podnikania. Pôsobí aj ako mentor vo viacerých firmách a startupoch. Študovala na Žilinskej univerzite v Žiline, Škoda Auto Mladá Boleslav, University of Missouri-Saint Louis a na Seinäjoki University of Applied Sciences, kde získala titul MBA.

Ing. Andrej Rybovič, MSc. je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým na jeseň v roku 2017 absolvoval 3 mesačný akceleračný program Startup Yard v Prahe. Ako jeden z 15 startupov z EÚ bol vybratý do 6 dňového akceleračného programu v Berlíne. Andrej poskytuje konzultácie, mentoring a pripravuje vzdelávacie kurzy pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov. Pripravoval a spoluorganizoval viacero podujatí na podporu startupov a začínajúcich podnikateľov (napr. Tvorba podnikateľského plánu prostredníctvom biznis model Canvas pre Slovak Business Agency, workshop Letná škola podnikania 2016, Biznis zručnosti, Idea generation lab 2018, Letná škola: „Hacknite“ svoj biznis nápad 2018; Večerná škola podnikania pre VTP Žilina 2016; Zimná škola podnikania 2017; výučba predmetu Povolanie podnikateľ 2011/2012 – 2016/2017 pre Žilinskú univerzitu v Žiline, Výučba predmetu Úvod do podnikania na FaSTIP v Albánsku, 2016; Organizácia Start-up Weekend Žilina). Aktívne pomáha firmám implementovať nové nástroje pre optimalizovanie predajnej a marketingovej stratégie pre zvýšenie profitability. Pôsobí ako expert v databáze Slovak Business Agency pre startupy a začínajúcich podnikateľov, externý konzultant pre PlayPark Bratislava. 

Ing. Martina Hanusová pracuje ako manažér akceleračného programu Slovak Business Agency, ktorý sa zameriava na podporu malých a stredných podnikateľov za účelom zvyšovania  odborných znalostí v oblasti podnikania a rozvoji firiem. Súčasne pôsobí ako lektor a mentor na celouniverzitnom predmete Startup Program. Predtým 3 roky pracovala vo Vedeckotechnologickom parku Žilina. 

Miesto realizácie: Banka Žilina, Legionárska 1, 010 01 Žilina